МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Административен договор № 50-19/ 22. 06. 2022 г., Договор № BG06RDNP001-19.355-0015, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

 

Котел се сдоби с нова важна, актуална и изключително необходима придобивка – красив и привлекателен Център за устойчив и креативен туризъм. Успешното реализиране на обновяването на сградата на бившия Младежки дом, позициониран в близост до архитектурния квартал „Галата“, стана възможно благодарение на Финансовата помощ на ЕЗФРСР чрез подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Центърът е оборудван с необходимата техника, обзавеждане, компютри и експонати от местния бит и култура на котленеца.  

Свържете се с нас