МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Електронен регистър на подадени проектни предложения
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.515 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности"
регистър
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.054МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности"

регистър
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ"
регистър
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
регистър
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.063 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" /втори прием/
регистър
------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.063"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"
регистър
------------------------------------------------------------------------------------
Регистър на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.026"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на териториятана МИГ"
регистър

Свържете се с нас