МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

 ОТВОРЕН  ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка  4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ № BG06RDNP001-19.063

Трети прием

Бюджет на приема:54 053,22 лева

Начален срок: 28.03. 2024 г.

Краен срок: 29. 04. 2024 г. 17.00 часа.

Четвърти прием - при наличие на остатъчни средства след трети прием:

Начален срок: 01.05. 2024 г.

Краен срок: 31.05.2024 г. 17.00 часа

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Документи за изпълнение

5. Условия за изпълнение

 

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН  ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка  6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ № BG06RDNP001-19.515

Трети прием:

Бюджет на приема:497 481,50 лева

Начален срок: 11.03.2024 г.

Краен срок: 30.04. 2024 г. 17.00 часа.

Четвърти прием - при наличие на остатъчни средства след трети прием:

Начален срок: 01.05. 2024 г.

Краен срок: 31.05.2024 г. 17.00 часа

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Документи за изпълнение

6. Условия за изпълнение

 

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ обявява обявява първи прием на проектни предложения по процедура за подбор с няколко крайни срока за кандидатстване към СВОМР BG06RDNP001-19.597-S1, Процедура: „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Мярка 120. „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“
Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:
Първи прием:
Начален срок: 24.02.2022 г. 
Краен срок: 24.04.2022 г. 17:30 часа
Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием:
Втори прием:
Начален срок: 24.06.2022 г.
Краен срок: 24.07.2022 г. 17.30 часа.
Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 24.09.2022 г.
Краен срок: 24.10.2022 г. 17.30 часа.
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ обявява ВТОРИ прием на проектни предложения по процедура за подбор с няколко крайни срока за кандидатстване към СВОМР BG06RDNP001-19.517-S1, Процедура: „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Първи прием:
Начален срок: 11.06.2021 г. 
Краен срок: 18.08.2021 г. 17:30 часа
Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием:
Втори прием:
Начален срок: 21.04.2023 г.
Краен срок: 22.05.2023 г. 17.30 часа.
Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 01.06.2023 г.
Краен срок: 03.07.2023 г. 17.30 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: № BG06RDNP001-19.245
Трети прием:
Начален срок: 06.03.2023 г. 
Краен срок: 07.04.2023 г. 17:00 часа
Четвърти прием – при наличие на остатъчни средства след трети прием:
Начален срок: 02.05.2023 г.
Краен срок: 01.06.2023 г. 17.00 часа.

Бюджет на приема: 360 688,85 лв.
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ВТОРИ ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.515 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
Втори прием:
Бюджет на приема:
Краен срок: 18.01.2023 г. 17.00 часа
Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 06.03.2023 г.
Краен срок: 08.05.2023 г. 17.00 часа.
Четвърти прием - при наличие на остатъчни средства след трети прием:
Начален срок: 01.08.2023 г.
Краен срок: 30.08.2023 г. 17.00 часа.
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“: № BG06RDNP001-19.537
Първи прием на процедурата:
Краен срок: 25.10.2021 г. 17.00 часа
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 05.01.2022 г.
Краен срок: 05.03.2022 г. 17.00 часа.
Бюджет на приема: 100 000,00 лева
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.515 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“
Първи прием:
Бюджет на приема: 390 000 лева
Краен срок: 11.06.2021 г. 17.00 часа
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:


Начален срок: 16.08.2021 г.
Краен срок: 17.09.2021 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 01.12.2021
Краен срок: 05.01.2022 г. 17.00 часа.
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.473 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
Първи прием:
Начален срок: 10.11.2020 г.
Краен срок: 27.01.2021 г. 17.00 часа
Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием:

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 01.04.2021
Краен срок: 03.05.2021 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 01.07.2021
Краен срок: 02.08.2021 г. 17.00 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: № BG06RDNP001-19.245
Втори прием:
Бюджет на приема: 460 736,62
Краен срок: 16.04.2021 г. 17.00 часа
Трети прием - при наличието на остатчни след втори прием:
Начален срок: 01.06.2021 г.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.129 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 22.02.2021 г. , 17.30 часа
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://umis2020.government.bg: и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.126 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Достъп до заетост и обучения“
Kраен срок за подаване на проектни предложения: 01.02.2021г., 17.30 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“.
Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 17.09..2020 г.
Краен срок за кандидатстване: 10.11.2020 г., 17.30 часа
Краен срок:
Пълния комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg: и https://mig-ks.com 
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, обявява прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.428 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Първи прием:
Начален срок: 26. 06. 2020 г.
Краен срок: 25.09. 2020 г. 17. 30 часа.
Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием
Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 27. 11. 2020 г.
Краен срок: 27. 12. 2020 г. 17.30 часа.
Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:
Начален срок: 01.03. 2021 г.
Краен срок: 01. 04. 2021 г. 17.30 часа.
Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

6. Приложения към условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.093 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 27.12.2019 год.

Краен срок за кандидатстване: 10.02.2020 г. , 17:30 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Договор

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-1.076 - МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”.

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 21.06.2019 год.

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2019 г. , 17:30 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Договор

6. Обява изменена

7. Условия за кандидатстване изменени

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ -„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 04.06.2019 год.

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2019 г. , 17:30 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Договор

6. Обява изменена

7. Условия за кандидатстване изменени

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 30.05.2019 год.

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. , 17:30 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Договор

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе, Върбица“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Начало на приема: 27.05.2019 год.

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. , 17:00 часа

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и https://mig-ks.com

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Договор

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Отговори на зададени въпроси по процедура  BG05М9ОП001-2.070
Отговори на зададени въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”
въпроси и отговори 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка "Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.054 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица "Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“

Начало на приема: 23.05.2019 год.

Краен срок: 20.08.2019 г. , 17:00 часа

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: № BG06RDNP001-19.245

Втори прием:

Бюджет на приема: 900 000 лева

Начален срок: 27.03.2019 г.

Краен срок: 07.05.2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 01.10.2019 г.

Краен срок: 15.11.2019 г. 17.00 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.037 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“

Начало на приема: 15.03.2019 г.

Краен срок: 10.06.2019 г., 17:00 часа

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Документи за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ОПЕРЯТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по мярка 001 - 1 "ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ" от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Достъп до заетост и обучения“

Първи прием: 

Начален срок: 01.02.2019

Краен срок: 07.03.2019 г. 17.30 часа.

Втори и всеки следващ прием - при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Краен срок: 30.06.2019 г. 17.30 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за попълване

4. Документи за информация

5. Договор

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Отговори на зададени въпроси по процедура  BG06RDNP001-19.063
Отговори на зададени въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”
въпроси и отговори 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.026 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“

Начало на приема : 26.07.2018 г.

Краен срок 26.10.2018 г., 17.00 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.063 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018

Краен срок: 30. 10. 2018 г. 17.00 часа.

Втори и всеки следващ прием – при наличие на остатъчни средства след първи и всеки следващ прием

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 13. 02. 2019

Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа.

Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, обявява прием на проектни предложения по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за ВОМР посредством процедура чрез подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.053МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7. 2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"

Първи прием:

Начален срок: 30. 07. 2018

Краен срок: 19. 11. 2018 г. 17.00 часа.

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 13. 02. 2019

Краен срок: 13. 05. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 11. 2019 г. 17.00 часа. Документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Условия за кандидатстване

3. Документи за информация

4. Документи за попълване

5. Условия за изпълнение

6. Заповед за удължаване срока на кандидатстване

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

 

Свържете се с нас