МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"

Договор № РД 50 - 165/07.12.2015г.

Срок на договора: 9 месеца

Стойност: 58 674,90 лв.

 

Дейност 1

- Формиране и учредяване на публично - частно партньорство.

 

Дейност 2

- Популяризиране подхода на ВОМР и процеса на разработка на стратегията;

- Подготовка и провеждане наинформационни кампании в населените места - 3 бр.;

- Изготвяне и разпространение на информационни материали;

- Информационни срещи/семинари - 3 бр.;

- Информационни конференции - 2 бр.;

- Създаване и поддържане на електронна страница;

- Пубкликуване на информация по прокета в регионални медии;

 

Дейност 3

- Обучение екипа на МИГ, в т.ч. Представителите на партньорите и местните лидери:

- Обучение екипа на МИГ, вкл представители на партньорите - 1 бр.;

- Обучение на местните лидери - 1 бр.;

 

Дейност 4

- Проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни;

 

Дейност 5

- Подготовка на стратегията;

- Работна среща за консултиране подготовката на стратегията - 2 бр.;

- Информационни срещи за консултиране с местната общност - 4 бр.;

- Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР - 2 бр.;

Свържете се с нас