МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

08December

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение "Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица"

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 19.12.2017 г. от 17:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. «Изворска» №  21, ет. 2, при следния Дневен ред:

1) Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно Развитие (СВОМР).
2)
Актуализация на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
3) Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението по СВОМР Подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие» 
4) Други.

Съгласно чл.35, ал. 1 от Устава,  общото събрание  е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО или техни пълномощници. Чл. 35, ал. 2 ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

Румен Стоилов
Председател УС /П/

 

15November

Покана

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА кани всички заинтересовани лица - малък и среден  бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по Програма за развитие на селските райони по различни мерки и други оперативни програми на  информационни СРЕЩИ за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица и възможностите за кандидатстване.

 

Срещите  ще се проведат по график, както следва:

 

27. 11. 2017 г. от 17 : 30 часа в Читалище с. Съединение, община Сунгурларе;

27.11. 2017 г. от 15 : 00 часа в Читалище с. Лозарево, община Сунгурларе;

28. 11. 2017 г. от 17 : 30 часа в Ритуална зала с. Манолич, община Сунгурларе;

28. 11. 2017 г. от 10  : 00 часа Читалище с. Ябланово, община Котел;

29. 11. 2017 г. от 10:00 часа Читалище с. Тича, община Котел;

29. 11. 2017 г. от 15:00 часа гр. Котел, ул. Изворска 21/ офис на МИГ/

30. 11. 2017 г. от 11: 00 часа гр. Върбица, Читалищен салон.

 

Срещата се организира съгласно Споразумение  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50 – 194/ 29. 11. 2016 и заповед № РД 09-717 от 26.09.2016 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

19March

Обяви и покани

Покана за свикване на общо събрание 21.07.2023 г.

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 21.07.2023 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска № 21  

Дневен ред

Прочети още...

Свържете се с нас